O gminie

Urząd Gminy
Sołectwa
Historia
Flora i fauna
Szkolnictwo
Kościoły
Sport


Turystyka

Imprezy
Kultura
Atrakcje turystyczne
Ośrodki turystyczne
Trasy rowerowe

Galeria

Aby przejść
do galerii
kliknij
tutaj

Inne

Ciekawe strony
Od autorów
BibliografiaHistoria szkolnictwa


W latach 1954 do 1972 funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Albin Piechota. To właśnie pan Piechota, dzięki osobistemu zaangażowaniu i pracy dla środowiska (był on wieloletnim radnym, prezesem ZSL w Jasienicy, prezesem ogniska ZNP i prezesem ZBOWID-u) doprowadził do rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej. Oddanie do użytku rozbudowanej szkoły miało miejsce we wrześniu 1961 roku. W związku z powołaniem instytucji Gminnego Dyrektora Szkół i Zbiorczych Szkół Gminnych, pan Albin Piechota został zastępcą dyrektora mgr Jadwigi Pyki ds. oświaty w gminie.
Rozpoczęcie roku szkolnego 1973-1974 miało w naszej szkole szczególnie uroczysty charakter. Wiązało się to z tym, że od września szkoła w Jasienicy mianowana została Zbiorczą Szkołą Gminną. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przybył przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach wiz. Kołodziejczyk, z-ca przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Frosztęga, naczelnik gminy J. Brudny, przedstawiciele zakładu opiekuńczego, zaproszeni rodzice, nauczyciele i młodzież. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej została mgr Jadwiga Pyka (pełniła w tym samym czasie funkcję Gminnego Dyrektora Szkół), która poinformowała zebranych o tym, w jakim celu utworzono szkoły gminne oraz jakie zadania stoją przed tymi placówkami. Ponadto od tego czasu w szkole uruchomiono kuchnię, jadalnię i świetlicę. Zakupiono sporo nowych pomocy szkolnych oraz wyposażono pracownie przedmiotowe. W latach 1974 - 1981 zastępcą dyrektora gminnego ds. gminy była pani mgr Maria Kawik, a od roku 1981 pani mgr Gertruda Suchy. Zastępcami ds. szkoły w Jasienicy byli: pan mgr Augustyn Marekwica w latach od 1973 do 1982, pani mgr Lidia Lipowiecka w latach od 1973 do 1977, pani Helena Franek od 1977 do 1982 roku.
W roku 1982 mgr J. Pyka zrezygnowała z funkcji Gminnego Dyrektora Szkół. Funkcję tą objął mgr Jerzy Jany, a dyrektorem szkoły w Jasienicy został mgr Jerzy Wiśniowski, a jego zastępcą Krystyna Gandor. W tym okresie rozpoczęto remont szkoły, który był konieczny dla poprawienia warunków pracy. Duża liczba uczniów, a mała liczba pomieszczeń, przez remont zyskaliśmy kilka pomieszczeń. Stara część budynku szkolnego wzniesiona została na początku naszego stulecia i odtąd służyła uczniom. Nadszedł czas remontu w roku 1984/85. Przebiegał on w kilku etapach. Zostały wymienione stropy, podłogi, okna, drzwi. Jako pierwsza poddana remontowi została wschodnia część budynku. W ramach remontu dokonane zostały pewne zmiany. W części tej zrobiono kuchnię wraz z zapleczem, jadalnię, świetlicę i pracownię fizyko-chemiczną. Na parterze mieści się przedszkole. Do części tej doprowadzony został gaz i woda. Mimo, że remont utrudniał nam naukę cieszyliśmy się, że po jego zakończeniu szkoła nasza stała się jedną z najpiękniejszych w okolicy. Kiedy mgr Jerzy Wiśniowski w 1987 r. zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły, stanowisko to powierzono pani Krystynie Gandor, aż do roku 1990, kiedy to odeszła na emeryturę. W 1990 roku dyrektorem szkoły została mgr Anna Wiencek, która obecnie pełni funkcję zastępcy, a od 1992 roku po wygraniu konkursu dyrektorem jest mgr Roman Pasowicz.
Na uwagę zasługuje bardzo miła i serdeczna atmosfera panująca w gronie pedagogicznym między wszystkimi nauczycielami, księżmi katolickimi i ewangelickimi oraz siostrą zakonną. W szkole nadal organizowane Obecny budynek szkolny są różne imprezy i uroczystości, ale wybór jest dowolny. W roku szkolnym 1991/92 nastąpiły poważne zmiany w szkolnictwie, bowiem weszła w życie z dniem 7.IX.1991 r. Ustawa o systemie oświaty, która zmieniła dotychczasowe funkcje szkoły, nauczycieli, rodziców i dyrektora. Znacznie większe jest zainteresowanie szkołą ze strony rodziców i środowiska. Przeprowadzono drobne remonty, bez których nie byłaby możliwa nauka. Rada Rodziców czynnie włączyła się w życie szkoły, dostrzegła jej ogromne potrzeby i tragiczną sytuację finansową. Zadbała o wyposażenie szkoły w najbardziej potrzebne środki: krzesła, środki czystości, ławki, artykuły kancelaryjne. Na bieżąco szukała sponsorów na terenie wsi i gminy, organizuje imprezy dochodowe np. festyn. Rodzice chętnie oferują swoją pomoc przy drobnych remontach. Współpraca szkoły z zakładem opiekuńczym, którym jest Fabryka Mebli Giętych w Jasienicy układa się pomyślnie. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie.
Sojusznikiem szkoły okazała się Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jerzego. Ks. proboszcz Alojzy Oleksik wspiera uczniów w akcji dożywiania. Podejmuje się wspólne działania wychowawcze, tak aby: Dom - Szkoła - Kościół stanowiły jednolity system działania i kształcenia młodego człowieka. Efektowna jest współpraca z władzami samorządowymi. Praca dydaktyczno - wychowawcza szkoły przebiega rytmicznie, jest to zasługą nauczycieli i wychowawców, którzy z pełną świadomością i oddaniem pracują z uczniem i współpracują z rodzicami. Uczniowie z trudnościami w nauce i zachowaniu korzystają z Poradni Wychowawczo - Zawodowej, a następnie uczestniczą w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. Ta pomoc i współpraca z rodzicami pozwoliła i wyeliminować drugoroczność uczniów. W roku szkolnym 1999/2000 w Jasienicy powstaje Zespół Szkół - Gimnazjum w Jasienicy i Szkoła Podstawowa w Jasienicy. Gimnazjum obejmuje swym obwodem Jasienicę, rejon szkoły w Świętoszówce, Grodźcu i częściowo Wieszcząt.
Rok. szkolny 2001/2002 przyniósł istotne zmiany. Nie tylko uległy poprawie warunki lokalowe, ale zmieniła się również struktura organizacyjna. Funkcjonujący od roku 1999 Zespół Szkół w Jasienicy został zlikwidowany. Gimnazjum oddzielono od Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Jego dyrektorem został mgr Roman Pasowicz.
W roku szkolnym 2006/2007 stanowisko dyrektora Gimnazjum objęła dotychczasowa pani wicedyrektor mgr Dorota Pękala.

Gimnazjum z lotu ptaka

Gimnazjum obecnie liczy 19 oddziałów, uczęszczają do niego dzieci z Jasienicy, Grodźca, Bier, Łazów, Świętoszówki, Bielowicka, Wieszcząt, Jaworza (ogółem ok. 400 uczniów). Edukacją naszej młodzieży zajmuje się ok. 40 osób. Istotną zmianą w funkcjonowaniu jasienickiego gimnazjum jest umożliwienie dzieciom kontaktu z psychologiem oraz pedagogiem.
(źródło strona Gimnazjum w Jasienicy)